OSCE Dialogue Academy – Call for Applications

Misioni I OSBE-së bën thirrje të hapur për aplikim dhe më tutje do të pasohet me prosesin e përzgjedhjes ndëristitucionale. Mundësi aplikimi kanë te rejat (vajzat) të moshës 20 deri 27 vjet te gjitha ato të cilat studjojnë shkencat shoqërore, mediat, politikën dhe OJQ-të. Kandidatet duhet të të shprehin interesimin e lartë të politkës, vullnetarizmit, punën ekipore, avokim, ose politik bërjen. Kërkohet njohuri profesionale ne gjuhën Angleze, sepse ligjëratet, diskutimet dhe rolet e lojërave do të mbahen në gjuhën Angleze.

Për më shumë informata vizitoni linqet e mëposhtme:

https://www.osce.org/mission-in-kosovo/421118

https://www.facebook.com/oscekosovo/