PREZANTIM -Performanca e studentëve të UMIB-it

Bashkangjitur gjeni ftesën për prezantimin:

Performanca e studentëve  të UMIB-it: 

Raport nga vlerësimet e bëra në  harmonizimin e nivelit të njohurive, shkathtësive dhe vlerave me kërkesat e tregut të punës.