1. Projekti katër komponentësh me MIN, i cili ka p t’ju shërbej studentëve për zhvillimin e koncepteve innovative si dhe përgatitjen e kuadrove për nevojat e tregut përmes:
  • Funksionalizimit të inkubatorit biznesor;
  • Funksionalizimit të qendrës së programimit;
  • Furnizimit të kampusit universitar me 30% energji elektrike përmes panelëve solar;
  • Finksionalizimit të mini-laboratorit të teknologjisë ushqimore.
  1. Projekti per ndërkombëtarizimin e universiteteve – ka si qëllim primar ndërkombtarizimin e universiteteve si dhe ngritjen e kapaciteteve për projektet ndërkombëtare. Projekti është duke u aplikuar si koordinator nga Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, ndersa Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” është prej partnerëve kryesor.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X