Punimet e diplomës

DATATITULLITITLEKANDIDATMENTORDepartamentiSHPALOS
2019Mostra dhe përcaktimi i madhësisë së mostrësSample and the determination of the size of sampleShqipdona ImeriProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018Roli i blockchain teknologjisë në realizimin e
transaksioneve biznesore
The role of blockchain technology in business transactions implementationShend Musliu dhe Shpat Musliu
MSc. Besart Hajrizi PhD (c)Banka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018PROCESET DHE DЁSHMIT E AUDITIMITPROCESSES AND AUDIT EVIDENCELeonora PECIProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018MARRËDHËNIET NË MES RREZIKUT TË AUDITIMIT, EVIDENCAVE TË
AUDITIMIT DHE POHIMEVE TË PASQYRAVE FINANCIARE

( Rast studimor bizneset në Kosovë)
FACILITIES IN THE RISK OF AUDIT, AUDIT EVIDENCE, AND

FINANCIAL STATEMENTS POINTS
(Case study businesses in Kosovo)
Elijesa AbaziProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE NË KOMPANIT E SIGURIMEVEAUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE INSURANCE COMPANYFidaim HaradiniProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018AUDITIMI I PERFORMANCES DHE CILЁSISAUDIT OF PERFORMANCE AND QUALITYEdona FazliuProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018SPECIFIKAT E KONTABILITETIT TË BANKAVE
(Rasti studimor Bankat Komerciale në Republikën e Kosovës)
BANK ACCOUNTING SPECIFICATIONS
(Case Study Commercial Banks in the Republic of Kosovo)
Kaltrina IbishiProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018ROLI I AUDITIMIT TE BRENDSHEM NË NDERMARRJEThe role of internal auditing in the enterpriseEgzon PeciProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018EFEKTIVITETI I TRAJNIMIT TË MENAXHIMIT PUNONJËSVE NË
ZHVILLIMIN E BANKAVE KOMERCIALE NË KOSOVË
TRAINING EFFECTIVENESS OF EMPLOYMENT
MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF KOMERCIAL

BANKS IN KOSOVO
Egzon HyseniProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018VENDIMARRJA NË PROCESET MENAXHERIALE
(Rast studimi kompania Fluidi Sh.P.K - Gjilan)
DECISION-MAKING IN MANAGEMENT PROCEDURES
(Case study company Fluidi SH.P.K Gjilan)
Behar IbishiProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018ANALIZA FINANCIARE E NDËRMARRJEVE PUBLIKE RAST STUDIMI “TREPÇA”

2014-2017
FINANCIAL ANALYSIS OF PUBLIC ENTERPRISES
CASE STUDY TREPÇA 2014-2017
Riad XhemaProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018RËNDËSIA E AUDITIMIT TË PARASË PUBLIKETHE IMPORTANCE OF THE PUBLIC MONEY AUDITRinor SadikuProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018SPECIFIKAT E KONTABILITETIT NË KOMPANITË E SIGURIMEVE
(Rasti studimor kompania e sigurimeve “Eurosing” Sh.A)
COMPANY SECURITY ACCOUNTING SPECIFICATIONS

(Case study insurance company "Eurosing" JSC)
Festina RamadaniProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2018NDIKIMI I NDRYSHIMEVE NË POLITIKËN TATIMORE NË

REPUBLIKËN E KOSOVËS
( Rastë studimor Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme)
IMPACT OF CHANGES IN TAX POLICY IN THE REPUBLIC OF

KOSOVO

(Case Study Small and Medium Enterprises)
Albulena MuzaqiProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2017Rëndësia e NVM-ve në Ekonominë e KosovësImportance of SMEs in Kosovo's EconomyValmir SalihuMSc. Besart Hajrizi PhD (c)Banka, Financa dhe KontabilitetPDF
2017ROLI DHE RËNDËSIA E AUDITIMIT TË PASQYRAVE FINANCIAREThe role and importance of auditing the financial statementsArlindë TahiriProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2017MENAXHIMI I KOMPANIVE TË SIGURIMIT SI INSTITUCIONE FINANCIARE NË KOSOVËMANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES AS FINANCIAL INSTITUTIONS IN
KOSOVO
Sokol BrahimiProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
2017ANALIZA E PASQYRAVE FIAICIARE ME QËLLIM

KREDIDHËNIEN
ANALYSIS OF FIAICIARY STATEMENTS FOR THE PURPOSE

OF CREDIT
Xheneta MaliqiProf.Ass.Dr.Shefket JakupiBanka, Financa dhe KontabilitetPDF
Fakulteti Ekonomik