Rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda: Analiza e Pasqyrave Financiare

Bashkangjitur keni rezultatet e kolokviumit të parë,lënda:Analiza e Pasqyrave Financiare, viti i tretë BFK,  Fakulteti Ekonomik.

Kliko këtu