Rezultatet e provimeve nga lëndët: Vendosja në Biznes, Menaxhimi i Investimeve dhe Mjedisi në Biznes

Bashkangjitur mund të gjeni rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes, Menaxhimi i investimeve dhe Mjedisi në biznes të mbajtur me datën 18.11.2019.