Rezultatet nga lënda Etika në Biznes dhe lënda Etika në Kontabilitet dhe Auditim

Bashkangjitur mund t’i gjeni rezultatet  nga lënda Etika në Biznes dhe lënda Etika në Kontabilitet dhe Auditim:

Rezultatet