Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Etika në biznes dhe Etika në kontabilitet dhe auditim

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Etika në biznes dhe Etika në kontabilitet dhe auditim për afatin Qershor, 2020.

Rezultatet