Thirrja e hapur për aplikim në kuadër të projektit ”Skema e Praktikes me të diplomuarit nga fakultetet teknike”

Në kuadër të projektit:”Skema e Praktikes me të diplomuarit nga fakultetet teknike”, parashihet që deri në nëntor të vitit 2020 të përfshihen 300 të diplomuar nga tre universitetet nënshkruese të këtij memorandumi.

Të drejtë në aplikim  kanë te gjithë te diplomuarit ne këto fakultete ( kjo vlen edhe për ata te diplomuar qe banimi i tyre është ne regjione tjera, qe kane  diplomuar ne  fakultetet teknike te sipërpërmendura.

 Thirrja është e hapur nga sot me 17 janar 2020 deri më 07 shkurt 2020

Thirrja për aplikim