Thirrje për aplikim – trajnim për dizajn grafik

Në  kuadër te projektit: Aftësim profesional tek të rinjtë, përgatitja për tregun e punës Agjencia për Zhvillim Rajonal – Veri (AZHR-Veri)  i financuar nga Ministria e Kultures, Rinise dhe Sporteve ju fton të aplikoni për pjesmarrje ne trajnimin Dizajn Grafik. Objektivi kryesor i kësaj thirrje është ofrimi dhe promovimi i mundësive për kyçje në tregun e punës, përmes trajnimeve për personat e papunësuar, me qëllim të pajisjes me njohuri ne fushen e dizajnit grafik.

Thirrja për aplikim:

Aplikacioni: