Vendim për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Drejtor i Zyrës për Çështje Akademike

Bashkangjitur gjeni vendimin për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Drejtor i Zyrës për Çështje Akademike, sipas konkursit të brendshëm të shpallur me datën 12.03.2021.

Vendim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X