Vendim për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë për Çështje Mësimore

Bashkangjitur gjeni vendimin për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë për Çështje Mësimore, sipas konkursit të brendshëm të datës 12.03.2021:

Vendim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X