Vendim për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë për Çështje Mësimore

Bashkangjitur gjeni vendimin për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë për Çështje Mësimore, sipas konkursit të brendshëm të datës 12.03.2021:

Vendim