Afati për ankesa është 8 ditë në Fakultetin përkatës.

  Fakulteti Ekonomik

  1. Raporti i komisionit vlerësues për pozitën: Mësimdhënës për lëndën Matematika Financiare- Sahit Surdulli
  2. Vendim për refuzimin e raportit të Komisionit vlerësues lidhur me pozitën Asistent për lëndët Gjuhë Angleze dhe Anglishtja Biznesore- Kliko këtu

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X