Afati për ankesa është 8 ditë në Fakultetin përkatës

____________________________________________________

  1. Fakulteti i Edukimit

Raporti i komisionit vlerësues: Një asistent për lëndët Bazat e Edukimit Muzikor, Interpretim me instrumente muzikore, Bazat e arsimit muzikor- Valëza Hasani.(28.10.2021)

Raporti i komisionit vlerësues: Një asistent për lëndët Bazat e Edukimit Muzikor, Interpretim me instrumente muzikore, Bazat e arsimit muzikor- Drita Kryeziu(28.10.2021)

Raporti i komisionit vlerësues: Lëndët Konceptet Matematikore për fëmijërinë e hershme, Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme, Matematika Elementare I, Matematika Elementare II, Metodologji e mësimit të matematikës I, Metodologji e mësimit të Matematikës II, Lojërat Matematikore- Gentiana Imeraj.(28.10.2021)

Raporti i komisionit vlerësues: Praktika Pedagogjike IV, Vlerësimi në edukimin e hershëm, Zhvillimi i kurrikulave, Puna me projekte edukative, Shkathtësi komunikimi dhe prezantimi- Naser Zabeli.(28.10.2021)

Raporti i komisionit vlerësues: Edukim fizik me metodologji, Edukim fizik në edukim parashkollor- Besnik Morina.(28.10.2021)

Raporti i komisionit vlerësues: Bazat e edukimit muzikor, Interpretim me instrumente muzikore, Bazat e arsimit muzikor- Drita Kryeziu, Valëza Hasani- Kliko këtu(01.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Histori kombëtare, Historia e arsimit kombëtar, Histori kombëtare: Sabit Syla(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Edukim shëndetësor, Vështirësitë në të nxënë: Besir Shaqiri(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Tendencat bashkëkohore në arsim, Zhvillimi i kurrikulave, Teori e mësimit, Menaxhimi i klasës, Filozofi e edukimit, Vlerësim në arsim, Metodologji e përgjithshme me praktikë, Puna me projekte edukative, Shkathtësi komunikimi dhe prezantimi, Shkolla dhe komuniteti, Edukim dhe media: Almedina Azemi(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Metodologji e gjuhës shqipe, Gjuhë shqipe III, Strategji dhe metoda të shkrim leximit: Xhavit Beqiri(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Edukim gjithëpërfshirës me metodologji, Gjithpërfshirja në edukimin parashkollor, Psikologji e zhvillimit, Vështirësitë në të nxënë, PIA-Parashkollor, Zhvillimi motor, Edukim shëndetësor, Zhvillim socioemocional: Ema Skeja(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Metodologji e leximit letrar, Histori e letërsisë kombëtare, Etnologji dhe letërsi popullore, Letërsi për fëmijë, Metodologji e leximit letrar: Kadri Mehmeti(10.11.2021)

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Metodologji e mësimit të matematikës I, Metodologji e mësimit të matematikës II: Xhevdet Thaçi(10.11.2021).

Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Gjuhë Angleze I dhe Gjuhë Angleze II: Ardita Ibishi(23.11.2021).

Vendime rreth ankesave të parashtruara:

Shukrie Rama- Vendim

Fikri Hajdari- Vendim

Fatmir Misimi-Vendim

Bujar Begu-  vendim

Hydajete Sadiku- Ibrahimi- vendim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X