Afati për ankesa është 8 ditë pas publikimit në Fakultetin përkatës.

Fakulteti i Gjeoshkencave

  1. Raporti i komisionit vlerësues- Asistent për grup lëndësh nga fusha e Gjeologjisë- Astrit Shala
  2. Raporti i komisionit vlerësues- Lëndët nga fusha Hidrogjeologji me Gjeologji Inxhinierike- Argjend Hajra
  3. Raporti i komisionit vlerësues- Asistent për grup lëndësh nga fusha e Gjeoinformatikës, Sotueri Aplikativ dhe Gjeostatistika- Berat Sinani
  4. Raporti i komisionit vlerësues- Asistent për lëndët nga fusha e Xehetarisë- Frashër Brahimaj
  5. Raporti i komisionit vlerësues- Asistent për grup lëndësh nga Kimia e përgjithshme, Kimi inorganike- Imer Sadriu
  6. Raporti i komisionit vlerësues- Asistent për lëndët Gjuhë Angleze I dhe II- Mirsad Suhodolli

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X