Afati për ankesa është 8 ditë pas publikimit, në Fakultetin Përkatës.

Fakulteti Juridik

  1. Raporti i komisionit vlerësues për pozitën: Lënda e Sociologjisë- Beqir Sadikaj, Enver Gërguri

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X