KËSHILLI DREJTUES

2018

Nr.DataShpalos
1.22.01. 2018PDF
2.07.02.2018PDF
3.26.03.2018PDF
4.14.05.2018PDF
5.31.05.2018PDF
6.24.09.2018PDF
7.27.09.2018PDF
AKREDITIM

Vendimet për akreditim

Nr.DataVendimiShpalos
1.30.09.2019Vendimi i AKA-së për shtyerjen e Akreditimit 1 tetor 2018PDF
2.30.09.2018Vendimi për akreditimin e programeve të studimit 1 tetor 2017 – 30 shtator 2018PDF
3.30.09.2018Vendimi për akreditim institucional 1 tetor 2017 – 30 shtator 2018PDF
4.2014Vendim për akreditimin e institucional të UMIB-it dhe programeve studimore 2014PDF

2017

Nr.DataShpalos
1.09.02.2017PDF
2.09.03.2017PDF
3.31.03.2017PDF
4.04.04.2017PDF
5.11.04.2017PDF
6.05.05.2017PDF
7. 22.06.2017PDF
8. 23.06.2017PDF
9.12.09.2017PDF
10.28.09.2017PDF
11.03.11.2017PDF

2016

NrDataShpalos
1.26. 02. 2016PDF
2.07.03.2016PDF
3.26. 04.2016PDF
4.11.11.2016PDF
5.17.05.2016PDF
6.02.12.2016PDF
7.03.10.2016PDF

2015

Nr.VendimiShpalos
1.Emërohet Komisioni për hartimin e draftit të Kodit të Etikes për Universitetin e MitrovicësPDF
2.Vendim për shpalljen e njoftimit për lirim nga pagesa e semestrit  për studentët e Universitetit të MitrovicësPDF
3.Dr .sc. Vahid Avdiu zgjidhet kryesues i Këshillit Drejtues te Universitetit të MitrovicësPDF
4.Prof. Asoc . Dr. Sabri Sadiku zgjedhet zëvendeskryesues i Këshillit Drejtues të Universiteti të MitrovicësPDF
5.Prof. Asoc.  Dr. Alush Musaj zgjedhet rektor i Universitetit të MitrovicësPDF
6.Prof. Dr. Izet Zeqiri zgjedhet prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkimeve Shkencore i  Universiteti t të MitrovicësPDF
7.Prof. Ass. Dr. Rifat Morina, zgjedhet prorektor për Bashkëpunim  Ndërkombëtar dhe  Zhvillim të Cilësisë  i Universiteti të MitrovicësPDF
8.Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku, zgjedhet  prorektor për Buxhet dhe Financa i Universitetit të MitrovicësPDF
9.Aprovohet buxheti i planifikuar i Universitetit të Mitrovicës për vitin 2016PDF
10.Vendim - Anëtarëve të zgjedhur  të Senatit u takon kompensim mujorPDF
11.Vendim – Për ndryshim dhe plotësim në Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e përgjithshme në UMIBPDF
12.Vendim - Emërohet Komisioni profesional për hartimin e draft-Rregullores mbi përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore për studentë të Universiteti t të MitrovicësPDF
SENATI

2018

Nr.DataShpalos
1.08.02.2018PDF
2.14.02.2018PDF
3.26.02.2018PDF
4.21.05.2018PDF
5.24.05.2018PDF
6.28.05.2018PDF
7.30.05.2018PDF

2017

Nr.DataShpalos
1.02.03.2017PDF
2.03.10.2017PDF
3.08.06.2017PDF
4.13.04.2017PDF
5.19.01.2017PDF
6.31.10.2017PDF

2016

Nr.DataShpalos
1.23.06.2016PDF
2.13.09.2016PDF
3. 31.10.2016PDF
4.01.11.2016 (1)PDF
5.01.11.2016 (2)PDF
6.05.12.2016PDF

2015

Nr.DataShpalos
1.16.02.2015PDF
2.15.04.2015PDF
3.19.05.2015PDF
4.10.09.2015PDF
5.30.09.2015PDF
6.23.10.2015PDF
7.Vendim per emërimin e Komisionit të Studimeve të SenatitPDF
8.Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-bachelore për vitin akademik 2015-2016PDF
9.Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master për vitin akademik 2015-2016PDF
THEMELIM, EMËRTIM, RATIFIKIM

Themelim, emërtim, ratifikim

Nr.VendimiShpalos
1.Vendimi për themelimin e UniversitetitPDF
2.Vendimi për emërtimin e UniversitetitPDF
3.Vendimi për ratifikimin e vendimit për themelimin e Universitetit PDF
error

Follow us :)