1. Vendim për shpalljen e zgjedhjeve

  2. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Mitrovicës dhe punën e Këshillit të Fakultetit

  3.  Rregullat dhe procedurat mbi zgjedhjet e përgjithshme në UMIB

  4. Plani Operativ i KQZ-së

      5. Formular aplikimi për zgjedhjet e përgjithshme më 16 maj 2019

      6. Procedurat për aplikim të kandidatëve

      7. Listat përfundimtare të votuesve me të drejtë vote në zgjedhjet e përgjithshme 2019-UMIB

8. Bashkangjitur gjeni listat e kandidatëve për zgjedhjet e përgjithshme 2019 në UMIB

9. Njoftim për personel akademik dhe administrativ me të drejtë vote në zgjedhjet e përgjithshme 2019 në UMIB

10. Formular i ankeses

11. Rezultatet preliminare nga zgjedhjet e pergjithshme ne Universitetin e Mitrovices “Isa Boletini”

12. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të përgjithshme 2019 në UMIB