1. Njoftim- Zgjedhjet e studentëve 2021


2. Vendim për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve të Universitetit “Isa Boletini”- në Mitrovicë të cilat do mbahen më 12.04.2021.


3. Vendim për aprovimin e rregullores për zgjedhjet e studentëve, themelimin dhe punën e parlamentit studentor dhe këshillat e studentëve në Universitetin “Isa Boletini”- Mitrovicë


4. Rregullore për zgjedhjet e studentëve, themelimin dhe punën e parlamentit studentor dhe këshillat e studentëve në Universitetin “Isa Boletini”- Mitrovicë.


5. Vendim për autorizimin e Komisionit Qëndror Zgjedhor për hartimin e Planit Dinamik të zgjedhjeve studentore 2021

6. Vendimi për formimin e Komisionit Qendror Zgjedhor

7. Plani dinamik i Zgjedhjeve Studentore 


8.“Organizatat studentore janë të obliguara që listën e deklaratave mbështetese, të plotesuar me nënshkrimet mbështetëse të studentëve t’i dorëzojnë në KQZ në mënyrë fizike. Gjithashtu, listat dorëzohen edhe në mënyrë elektronike në adresen: ermira.sopa@umib.net“. Për ta shkarkuar klikoni këtu: Lista e deklaratave mbështetëse


9. Aplikacioni për certifikim


10. Njoftim publik për studentët


11. Thirrje për monitorim


12. Listat e studentëve me të drejtë vote

Fakulteti i Gjeoshkencave

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Fakulteti Juridik

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Edukimit

13.  Konstatim lidhur me dorëzimin me kohë të aplikacioneve nga organizatat studentore

14. Udhëzim lidhur me vendvotim

15. Vendim mbi certifikimin e organizatave studentore 

16. Vendim mbi ranglistën e organizatave në vendvotim

17. Forma për kandidim të kandidatëve për Këshilla të Fakultetit

18. Njoftim publik për studentët

19. Njoftim për afatin e përmirësimit eventual të listave të kandidatëve 

20. Lista e kandidatëve nga organizata “Fjala Studentore”

21. Lista e kandidatëve nga organizata “Zëri Studentor”

22. Lista e kandidatëve nga organizata “Koha Studentore”

24. Vendimi i KD-së për shtyrjen e zgjedhjeve

25. Vendim për vazhdimin e procesit zgjedhor

26. Vendim për mbajtjen e zgjedhjeve studentore me 27.04.2021

27. Komunikatë për heshtje zgjedhore

28. Rezultatet preliminare

Këshillat Studentore:

Parlamenti Studentor:

29. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve studentore 2021

Parlamenti Studentor

Këshillat e Studentëve

Shpërndarja e mandateve për Parlament dhe Këshillat të Studentëve