Qatek

Zhvillohet punëtoria e radhës nga projekti QATEK- Udhëheqja e mësuesit, roli i mësuesit në përmirësimin e shkollës dhe përkrahja e zhvillimit të nxënësve dhe të mësuarit efektiv

Profesorët dhe asistentët e Fakultetit të Edukimit, në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin: Drejt një edukimi fillestar të mësimdhënësve të orientuar drejt cilësisë për ngritjen e profesionalizmit të mësimdhënësve në Kosovë (QATEK), më 6-8 prill 2022 morën pjesë në punëtori për modulet: Mësuesi drejtues dhe roli i tij/saj në përmirësimin e shkollës dhe Mbështetja e zhvillimit të nxënësve dhe të nxënit efektiv.
Qëllimi i modulit -Mësuesi kryesor dhe roli i tij/saj në përmirësimin e shkollës është të forcojë të kuptuarit e mësuesve për konceptin e udhëheqjes së mësuesve dhe implikimet praktike në lidhje me rolin proaktiv të mësuesve në përmirësimin e shkollës dhe mbështetjen e zhvillimit profesional të kolegëve. Temat përfshijnë: Kulturën e shkollës bashkëpunuese; Konceptet e lidershipit për përmirësimin e shkollës: udhëheqje mësimore, udhëheqje mësimore, udhëheqje kurrikulare; Praktikat e lidershipit Përcaktimi i drejtimit. Synimet me në qendër nxënësin për përmirësimin e shkollës; Ndryshimi i praktikave të mësimdhënies dhe të nxënit në shkolla; Mjete praktike për mësimdhënien profesionale të mësuesve, Partneriteti i shkollës dhe universitetit, Rasti i programit të përmirësimit të shkollës “Shkolla e së Ardhmes” – si mbështesin rritjen profesionale të mësuesve në përmirësimin e shkollës.
Qëllimi i modulit: Të mbështesë zhvillimin e studentëve dhe të nxënit efektiv, ishte të forcojë të kuptuarit e mësuesve për konceptin e faktorëve të bazuar në fakte që mbështesin zhvillimin dhe të nxënit. Temat përfshijnë: Neuroplasticiteti dhe besimet në aftësi – rritja dhe mendësia fikse.
Modulet u ofruan nga profesorët e Universitetit të Talinit, Kathleen Vanari, Drejtuese e Qendrës për Inovacionin në Arsim, dhe Kriste Talving, Ligjëruese vizitore e Trajnimit të Mësuesve, Shkolla e Shkencave të Edukimit.