Përbërja e Këshillit Drejtues

  1. Dr.sc. Albana Rexha – kryesuese e KD-së
  2. Dr.sc. Avni Islami – zv. kryesues i KD-së
  3. Prof.ass.dr. Ylber Januzaj – anëtar
  4. Prof. asoc. dr. Valdet Gjinovci- anëtar
  5. Prof. asoc. dr. Halil Bajrami-anëtar
  6. Prof. asoc. dr. Bashkim Bellaqa-anëtar
  7. Ass. Fatbardha Hoxha-anëtar