Përbërja e Këshillit Drejtues

  1. Prof. dr. Ali Topalli- kryesues
  2. Msc. Musa Dibrani- zëvendëskryesues
  3. Meriton Hajzeri- anëtar
  4. Dr. sc. Mustafë Haziri- anëtar
  5. Prof. asoc. dr. Ismet Mulliqi – anëtar
  6. Prof. asoc. dr. Nurten Deva – anëtare
  7. Prof. asoc. dr. Halil Bajrami – anëtar
  8. Msc. Fatbardha Hoxha, PhD c. – anëtare
  9. Dr. sc. Ylber Januzaj- anëtar