MISIONI DHE VIZIONI I UNIVERSITETIT

UMIB-i është qendër për arsimin e lartë në nivel regjional të komunës së Mitrovicës, kështu që edhe puna kërkimore e studentëve dhe stafit akademik (SA) është të punojnë në përputhje me vlerat akademike në arritjen e përsosmërisë dhe kreativitetit më të madh në mësim dhe hulumtim, kështu që, me një bashkëpunim të hapur dhe produktiv mund të arrihet zhvillimi i shoqërisë, ekonomisë dhe kulturës, bazuar në parimet bazë të njohurisë, kreativitetit, inovacionit, si dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Universiteti, misionin dhe vizionin për të ardhmen e bazon në qëllimet e vendit që synon proceset e ndryshimit, reformave dhe tranzicionit në një shoqëri demokratike, sundimi i ligjit, shtetit i së drejtës ligjore dhe ekonomisë së tregut të lirë. Nuk ka dyshim se në këtë epokë të re, duhen njohuri të reja, të cila kryesisht do të dëshmojnë një hap përpara nga mjedisi aktual kulturor drejt një pamjeje të re të botës dhe një qasje të ndryshme për ekonominë, sistemin ligjor, kujdesin shëndetësor, shpërndarjen e informacionit dhe përvetësimin e njohurive.

Universiteti me thënien “Shkolla e Njohurive Evropiane” fillon nga përvoja e vendeve më të suksesshme dhe të zhvilluara në fushën e ekonomisë dhe teknologjisë. Kjo do të thotë që procesi i mësimit dhe standardet arsimore duhet të krijojnë personel të arsimuar në fusha multi disiplinare me njohuri të fokusuara (përqendrohen) në zhvillimin e aftësive kreative të studentëve.

Misioni shoqëror i universitetit është i fokusuar në edukimin dhe arsimimin e personelit të ardhshëm dhe udhëheqësve (liderëve) të aftë për të krijuar një strategji të qëndrueshme sociale, ekonomike dhe teknologjike të shtetit, duke i vlerësuar burimet njerëzore që do të kualifikojnë brezin e ri akademik për t’u përballur me mjedisin e tyre civil, ekonomik dhe sfidat e së ardhmes.

Për qëllime të edukimit dhe zhvillimit shkencor – kërkimor, angazhohet personeli me dinjitet të lartë shkencor, koeficienti i kompetencës i të cilit është në përputhje me njohuritë, aftësinë dhe gatishmërinë e tyre për të marrë përgjegjësi për rindërtimin e komunitetit të tyre lokal dhe global, transformimin e këtyre komuniteteve në “shoqëri të dijes” dhe “shoqëria e të mësuarit”.

Universiteti do të zbatojë gjithashtu parimet e mësimit gjatë gjithë jetës (life-long learning ) në realizimin e të drejtave themelore të njeriut në mësim dhe arsim, mobilitetin e studentëve dhe profesorëve, “dimensionin evropian” (vlerat e Evropës së bashkuar) në arsimin e lartë, sigurimin e cilësisë, kontrollin dhe vlerësimin e cilësisë, edukimin ku studenti do të jetë në qendër , publicitetin, transparencën dhe akumulimin e të gjitha formave të punës në sistemin e vlerësimit dhe arritjeve të studentëve, studimet e hartuara për matjet intelektuale dhe psikologjike të tyre dhe një zhvillim të gjithanshëm të kërkimeve dhe funksioneve të biznesit të Universitetit si një qendër inkubacioni dhe karriere.

Misioni dhe Vizioni i Universitetit bazohen në këto parime akademike:

 • Universiteti është një e mirë publike;
 • Universiteti është i pavarur në fushën e arsimit dhe kërkimit, me përgjegjësinë e plotë për veprimet e tij;
 • Mësimdhënësit kanë liri akademike në hartimin dhe realizimin e orëve në përputhje me njohuritë përkatëse shkencore dhe metodike, në përputhje me programin e pranuar të studimit si dhe standardet e cilësisë në Universitet;
 • Përsosmëria arrihet duke përhapur arsimin, kërkimin dhe krijimin;
 • Të gjithë studentët, stafi akademik dhe kërkuesit kanë mundësi të barabarta për të marrë pjesë në arsimim dhe kërkime, në përputhje me kompetencat e tyre personale dhe interesat e tyre ;
 • Puna akademike bazohet në ndershmëri, besim, drejtësi dhe respekt të ndërsjellë.

MISIONI

UMIB-i është institucion publik i arsimit të lartë me karakter mësimor, shkencor dhe inovativ. Si i tillë qëllimi primar i misionit të vet është fokusi që të ofrojë programe studimore moderne dhe dinamike, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike, të përshtatura plotësisht me standardet botërore dhe kërkesat e shoqërisë, ku qytetarëve të Kosovës dhe atyre jashtë saj do t’u ofrojë edukim cilësor, hulumtues dhe inovativ, nga do të përgatisë studentë konkurrues në tregun e punës, lider të së ardhmes në fushat përkatëse si në Shkencat teknike, siç janë: Gjeoshkenca, Makineri, Informatikë, Teknologji Ushqimore, përfshirë edhe Shkencat sociale, si: Ekonomik, Juridik dhe Edukim. UMIB-i, nëpërmes aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare do t’i përkushtohet edhe kultivimit të tolerancës, rritjes së cilësisë, sigurimit të një mjedisi më të favorshëm kërkimor për stafin dhe studentët për të fituar njohuri, shkathtësi dhe kompetenca, të cilat do ta rrisin konkurrencën e tyre në nivel regjional, kombëtar dhe atë evropian, si në tregun global të punës, po ashtu edhe brenda komunitetit akademik. E gjithë kjo do të arrihet nëpërmes mësimdhënies dhe punës kërkimore e shkencore, me një staf akademik të specializuar në drejtimet përkatëse dhe me teknologjinë më të avancuar për demonstrimin e punës praktike. Universiteti si institucion edukues dhe kërkimor-shkencor, përfaqëson bindjen se zhvillimi gjithëmbarshëm i shoqërisë në tërësi do të vijë vetëm si rezultat i ngritjes së kapaciteteve njerëzore në të gjitha fushat e jetës. Misioni i tij është:

 • Të veprojë si qendër udhëheqëse për avancimin e diturisë, ideve dhe shkencës në

sistemin e arsimit të lartë të Kosovës;

 • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe

ekonomisë së Kosovës;

 • Të ndihmojë në procesin e promovimit të demokracisë qytetare;
 • Të synojë të krijojë dhe mbështesë standardet më të larta në fushën e mësimdhënies dhe mësimnxënies, kërkimeve shkencore dhe krijimtarisë artistike;
 • Të shfrytëzojë burimet e veta në mënyrë sa më efikase;
 • Të bashkëpunojë maksimalisht dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e arsimit të

lartë në nivel kombëtar,  rajonal dhe ndërkombëtar;

 • Të përshtatet me standardet evropiane;
 • Të integrohet plotësisht në zonën evropiane të arsimit të lartë (konform Deklaratës së Bolonjës, Konventës së Lisbonës mbi njohjen dhe në Zonën Evropiane të Kërkimeve Shkencore) si dhe të ndërmarrë hapat adekuat reformues të nevojshëm për arritjen e këtij objektivi;
 • Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë, e të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies, veprimtarisë kërkimore-shkencore e inovacionit, si dhe shërbimeve në fushat e shkencave ekzakte dhe shoqërore.

 

VIZIONI

Universiteti i Mitrovicës synon të jetë një ndër institucionet publike prijëse të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në Republikën e Kosovës, i fokusuar në zhvillimin e cilësisë, mësimdhënie cilësore dhe hulumtim, pjesëmarrjes aktive në debate në shoqëri dhe mbështetës i zhvillimit të gjithëmbarshëm ekonomik dhe shoqëror në Republikën e Kosovës.

Deri në vitin 2021, UMIB-i synon të bëhet një institucion i hapur, tërheqës për studentët jo vetëm të Kosovës dhe regjionit, pra institucion i lartë arsimor me renome dhe rëndësi rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, me qëllime të qarta për zhvillimin e profesioneve të ardhshme dhe përfshirjen e vazhdueshme të stafit akademik  në zgjidhjen e çështjeve aktuale të jetës shoqërore në rajon dhe më gjerë.

Ne e përcaktojmë vizionin dhe efektin e dëshiruar si një ide të gjerë të UMIB-it, në përputhje me kornizën ligjore ekzistuese. Një koncept me ndikim të gjerë i UMIB-it për periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2021, është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht në aspekte të realizimit të qëllimeve të përcaktuara.

UMIB-i, në saje të rezultateve të punës shkencore dhe arsimore, shquhet si një institucioni me rëndësi në fushën e shkencave teknike nëpërmjet arsimimit të inxhinierëve në të gjitha nivelet e profileve të ndryshme në shkencat teknik, po ashtu edhe shkencat shoqërore, janë të pranishme në të gjitha sferat e jetës së përditshme dhe zënë një vend të rëndësishëm për kontributdhënie në ndërtimin e një të ardhme më të ndritshme dhe me prosperitet të qytetarëve të Kosovës.