Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë rritjen e kulturës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës duke mbështetur rritjen e politikave dhe praktikave ekzistuese si dhe krijimin dhe instalimin e rregulloreve dhe mekanizmave të rinj në institucionet përfituese të projektit në Kosovë, e cila arrihet përmes objektivat e mëposhtëm:

Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë;
Stimulimit dhe mbështetja për hulumtime duke krijuar zyra / qendra universitare dhe  planet e tyre strategjike për të mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis institucioneve të tyre;
Përmirësimi i strategjisë universitare për botimin e punës kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe aprovimit të standardeve të njohura ndërkombëtarisht për revistat shkencore, si dhe krijimi i revistave shkencore ndërinstitucionale në prioritetet kryesore
kërkimore në Kosovë;
Promovimi i punës kërkimore përmes konferencës vjetore të përbashkët kërkimore;
Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve të kërkimit duke zhvilluar etikën kërkimore dhe rregulloren e integritetit dhe krijimin e komiteteve të etikës kërkimore në institucionet e
arsimit të lartë;
Lehtësimi i çasjes rregullisht në botime shkenore dhe krijimi i një platforme / baze të dhënash me çasje të hapur për akumulimin e njohurive kërkimore;
Rritja e mundësive të botimit të punimeve shkencor përmes ndërtimit të kapaciteteve ndër studiues në përgatitjen e artikujve kërkimorë sipas kritereve ndërkombëtare dhe kërkesave për botimin e punës kërkimore;

Më shumë info

LAJME
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS – ICNA-STA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS – ICNA-STA

Within the framework of the project “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo (ResearchCult)”,…

read more
Ftesë Për Pjesëmarrje Në Konferencën III Me Titull “Konferenca Ndërkombëtare Për Arritjet E Reja Në Shkencë, Teknologji Dhe Arte – ICNA-STA”
Është Mbajtur “Trajnimi Për Shkrimin E Punimeve/artikujve Shkencorë”

Është mbajtur “Trajnimi për shkrimin e punimeve/artikujve shkencorë”

Më 11 - 13 Prill 2022, u organizua "Trajnimi për shkrimin e punimeve/artikujve shkencorë", në…

read more
Call For Conference- “International Conference On Innovation Research In Science, Technology And Arts” – ICIR-STA

Call for Conference- “International Conference on Innovation Research in Science, Technology and Arts” – ICIR-STA

Në kuadër të projektit “Rritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosova (ResearchCult)”, e…

read more