Zyra për Sigurim të Cilësisë

Një zyrë e pavarur e cila raporton drejtpërdrejt te rektori i UMIB-it. Kjo zyrë angazhohet në rritjen e cilësisë në UMIB duke zbatuar të gjitha politikat institucionale. Zyra ka në staf oficerë të cilësisë, të rekrutuar përmes një konkursi publik. Zyrtarët e cilësisë nuk janë pjesë e stafit akademik të UMIB-it. Zyra kryen matje të cilësisë duke përdorur të gjitha instrumentet e përfshira në pakon e instrumenteve matëse të cilësisë. Zyra harton raporte që përmbajnë gjetje dhe rekomandime për secilën pyetësor të administruar dhe i dërgon te rektori i UMIB-it. Zyra gjithashtu i dërgon gjetjet dekanit të njësisë akademike me qëllim të planifikimit të zhvillimit të stafit akademik dhe përmirësimit të vazhdueshëm.

Stafi i zyrës

Elvis Feka, PhD.

Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”

Mob:  +383 (0) 49 861 361

E-mail: elvis.feka@umib.net

Web: www.umib.net

Koordinatorët për cilësi në njësitë akademike

Fakulteti i Gjeoshkencave

Dr. sc. Sabri Avdullahi

sabri.avdullahi@umib.net


Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Dr. Sc. Mehush Aliu

mehush.aliu@umib.net

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala

muzafer.shala@umib.net

Fakulteti Juridik

Prof. Ass. Dr.Besnik Murati

Fakulteti Ekonomik

Filloreta Demiri Kunoviku, PhD c.

filloreta.demiri@umib.net

Fakulteti i Edukimit

Leonora Çarkaj, PhD c

leonora.carkaj@umib.net