DokumentiDataShpalos
Fakulteti Juridik Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Fakulteti i Teknologjise Ushqimore Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike dhe Kompjuterike Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Fakulteti i Gjeoshkencave Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Fakuteti i Edukimit Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Fakuteti Ekonomik Raportet 2024Shkurt 2024PDF
Raportet e përgjithshmeShkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti Juridik Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti i Teknologjise Ushqimore Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike dhe Kompjuterike Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti i Gjeoshkencave Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti i Edukimit Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Fakulteti Ekonomik Raportet 2023Shkurt-Shtator 2023PDF
Raport përmbledhës- Pyetësor i QATEKU-ut për mësimdhënienPrill, 2023PDF
Treguesit Kryesorë të Performancës 2021-2022PDF
Treguesit Kryesorë të Performancës 2018-2021PDF
Përmbledhje e rekomandimeve nga raportet e vlerësimitDhjetor 2022PDF
RAPORT PËRMBLEDHËS PËR
PYETËSORËT E REALIZUAR ME

ALUMNI
Tetor 2022PDF
Raporti i përgjithshëm i pyetesoreve me studentët e nivelit Master Shkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Master- F. i Teknologjise UshqimoreShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Master- F. i Inxhinierisë Mekanike dhe KompjuterikeShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Master- F. i GjeoshkencaveShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor- F. i EdukimitShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor- F. JuridikShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor- F. GjeoshkencaveShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor-F. EkonomikShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor FTUShkurt 2022PDF
Raporti i pyetesoreve Bachelor FIMK Shkurt 2022PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentëtShkurt 2022PDF
Raporti i vlerësimit të stafit
administrativ për UIBM-në
2021PDF
Raport përmbledhës për
vlerësimin e shërbimeve
mbështetëse në UIBM
nga stafi akademik dhe studentët
2021PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët e nivelit Bachelor (semestri dimëror)Shkurt 2021PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët e nivelit Master (semestri dimëror)Shkurt 2021PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me rrjetin alumniNëntor 2020PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me palët e jashtme të interesitNëntor 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- MasterGusht 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- BachelorGusht 2020PDF
Raporti i vetëvlerësimit të stafit akademik2020PDF
Raporti përmbledhës për vlerësimViti akademik 2019/2020PDF
Raporti për pyetësorët Bachelor2020PDF
Raporti për pyetësorët Master2020PDF