Përbërja:

  1. Merita Shala, (Prorektore) – Kryetare e Komisionit;
  2. Zahir Çerkini, (Profesor) – Koordinator Qendror për Zhvillim Akademik;
  3. Muzafer Shala, (Profesor) – Anëtar;
  4. Mehush Aliu, (Profesor) – Anëtar;
  5. Izet Ibrahimi, (Profesor) – Anëtar;
  6. Filloreta Demiri, (Asistente) – Anëtare;
  7. Albulena Grajçevci, (Asistente) – Anëtare;
  8. Mimoza Aliu, (Asistente) – Anëtare;
  9. Fjolla Haziri, (Studente)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

KQSCV-ja ka për detyrë që:

a) të hartojë udhëzuesin e aktiviteteve të vlerësimit të sigurimit të cilësisë;

b) të hartojë instrumentet për vlerësim kualitativ dhe kuantitativ;

c) të hartojë dhe shqyrtojë raportet e vlerësimit/vetëvlerësimit;

d) të shqyrtojë raportet e vetëvlerësimit për akreditim institucional dhe të programeve;

e) të shqyrtojë raportet e vetëvlerësimit për riakreditim institucional dhe të programeve në lidhje me nivelin e adresimit të çështjeve të ngritura nga AKA;

f) të miratojë anëtarët e grupeve punuese për realizimin e vlerësimeve sipas nevojës;

g) të udhëheqë procesin e publikimit të raporteve vlerësuese.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X