Komisioni Qëndror për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim (KQSCV) është organi kryesor në UIBM i cili merret me procesin e sigurimit të cilësisë. Ky komision është organ këshilldhënës i Senatit të UIBM për çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë. Anëtarët e KQSCV-së miratohen në Senatin e UIBM për një mandat 4 vjeçar. Pas përfundimit të këtij mandati, së paku 1/3 e anëtarëve të KQSCV-së parashihet të të jenë pjesë e tij me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë në punën e Komisionit.

 

KQSCV-ja ka për detyrë që:

 1. të rishikojë rregulloren për sigurim të cilësisë dhe vlerësim;
 2. të rishikojë udhëzuesin e sigurimit të cilësisë;
 3. Të rishikojë paketën e instrumenteve për vlerësim sipas propozimeve të njësive akademike;
 4. Të rishikojë dokumentin e treguesve të performancës;
 5. të shqyrtojë raportet e paketës së instrumenteve për vlerësim;
 6. të shqyrtojë raportet e vetëvlerësimit për akreditim institucional dhe të programeve;
 7. të shqyrtojë planet e përmirësimit nga riakreditim institucional dhe të programeve në lidhje me nivelin e adresimit të çështjeve të ngritura nga AKA;
 8. Harton dhe rishqyrton rregulloren për procedurat e përgaditjes për ri/akreditim institucional dhe të programeve studimore në UIBM.

 

 

Përbërja:

 1. Merita Shala, (Prorektore) – Kryetare e Komisionit;
 2. Shpat Musliu – ZSC;
 3. Filloreta Kunoviku Demiri, (Profesor) – Anëtare;
 4. Muzafer Shala, (Profesor) – Anëtar;
 5. Mehush Aliu, (Profesor) – Anëtar;
 6. Izet Ibrahimi, (Profesor) – Anëtar;
 7. Mimoza Aliu, (Profesor) – Anëtare;
 8. Albulena Grajçevci, (Asistente) – Anëtare;
 9. Fjolla Haziri, (Studente)

 

[wptb id=46952]