EmërtimiDataShpalos
Kalendari Akademik 20222022PDF
Udhëzues- Harmonizimi i vlerësimit me rezultatet e të nxënit2020PDF
Udhëzues për shqyrtimin dhe rishikimin e syllabusit2018PDF
Kalendari Akademik2021-2022PDF
KALENDARI AKADEMIK 2020-2021PDF
KALENDARI AKADEMIK 2019-2020PDF
KALENDARI AKADEMIK - AFATET E PROVIMEVE DHE FESTAT2019-2020PDF
UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 03/2018 PËR GJUHËT E HUAJA NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË APO TË TRETËPDF
Njoftim lidhur me implementimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) nr.03/2018.26.03.2019PDF
Vendim për implementimin e udhëzimit administrativ nr.03/2018 26.03.2019PDF
Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi mes UMIB-it dhe S.T.A23.04.2019PDF
Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi mes UMIB-it dhe A.A.C -EdUSA Kosovo06.05.2019PDF