Palët e interesuara

 • Rektori
 • Prorektori për  mësim, çështje të studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë
 • Komisioni Qëndror për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit
 • Senati
 • Zyra për Sigurimin e Cilësisë
 • Dekanët
 • Këshilli i fakultetit
 • Koordinatori qendror për zhvillim akademik
 • Koordinatorët për cilësi në fakultete
 • Anëtarët e Stafi Akademik
 • Studentët

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X