Seminari  nga Dr. Granit Luzhnica

Koha dhe data: 22 Dhjetor, 2022

Ora: 17:00

Vendi: Webex Video call link:

https://tugraz.webex.com/tugraz/j.php?MTID=md2a753698220133221a7e9e2342b992e

Titulli: Projektimi i Sistemeve të Ndërveprimit duke përdorur Optimizime Kombinatorike

Abstrakti: Optimizimi kombinatorik është një metodë matematikore që përdoret për të gjetur një zgjidhje optimale të një probleme me një numër të madh të zgjidhjeve të mundshme. Në kontekstin e interaksioneve njeri-kompjuter, kjo metodë mund të përdoret për të projektuar ndërfaqe përdoruesi që janë efikase, intuitive dhe lehtë për t’u përdorur. Ajo është aplikuar tashmë në projektimin e ndryshme të interaksioneve dhe ndërfaqeve, përfshirë tastiera, sisteme menyje, ndërfaqe grafike, vizualizime, metoda inputi dhe sisteme komunikimi haptik. Ky prezantim do të perfshijë principe të optimizimit kombinatorik dhe do të diskutojë se si mund të përdoret për të projektuar sisteme dhe ndërfaqe ndërveprimi. Gjithashtu do të ofrojë shembuj të aplikimeve të suksesshme të kësaj metode në projektimin e ndërveprimit. Në përgjithësi, prezantimi do të demonstrojë potencialin e optimizimit kombinatorik në projektimin e marrëdhënieve njeri-kompjuter dhe ndërfaqeve.
Title: Designing Interaction Systems using Combinatorial Optimizations
Abstract: Combinatorial optimization is a mathematical method that is used to find an optimal possible solution to a problem with a large number of potential solutions. In the context of human-computer interactions, this method can be used to design user interfaces that are efficient, intuitive, and easy to use. It has already been applied to the design of various user interfaces, including keyboards, menu systems, graphical user interfaces, information visualizations, input methods, and haptic communication systems. The presentation will describe the principles of combinatorial optimization and discuss how they can be used to design interactive systems and interfaces. It will also provide examples of successful applications of this method in interaction design. Overall, the presentation will demonstrate the potential of combinatorial optimization in the design of human-computer interactions and interfaces.

Seminari ndërkombetar nga Dr. Adnan IMERI

Koha dhe data: 31 Tetor, 2022

Ora: 16:00

Vendi: Google Meet Video call link: https://meet.google.com/hke-gviz-mec

Titulli: Blockchain si një teknologji mundësuese e identiteteve vetë-sovrane dhe kredencialeve të verifikueshme

Fjalë kyçe: blockchain, identitet dixhital, kredenciale të verifikueshme, identitet vetë-sovran

Blockchain mundëson transformimin teknologjik duke përmirësuar aspektet e dixhitalizimit. Si teknologji e re, blockchian gjen zbatim në shumë fusha të studimit, duke përfshirë identitetet dixhitale dhe kredencialet e verifikueshme.

Identitetet dixhitale janë themelore dhe të dobishme për njerëzit, aplikacionet dhe shoqërinë. Ata zënë vend si risitë themelore të viteve të fundit dhe aktualisht janë në një nga temat më të rëndësishme kërkimore-shkencore. Identitetet dixhitale dhe kredencialet e verifikueshme po marrin rolin e tyre në identifikimin e personave, dokumenteve digitale-diplomave dhe regjistrimeve të tjera duke zëvendësuar dokumentet e bazuara në letër. Për shembull, studentët mund të vërtetojnë diplomat e tyre duke ndarë dhe vërtetuar kredencialet dixhitale, dhe aplikacionet mund të vërtetojnë ndarjen e informacionit bazuar në qasjen e identitetit të vetë-sovran (SSI). Qasja SSI lehtëson individët që të zotërojnë dhe kontrollojnë identitetin e tyre dixhital, duke i lejuar ata të vendosin për ndarjen e kredencialeve të tyre dhe të shmangin ndërhyrjen e palëve të treta. Themeli i tij bazohet në “shpërndarje” e identitetit dixhital, d.m.th., duke përdorur kuletat dixhitale për t’u mundësuar individëve të gjenerojnë, menaxhojnë dhe ndajnë kredencialet e verifikueshme.

Në këtë prezantim, ne paraqesim një studim gjithëpërfshirës të identiteteve dixhitale dhe eksplorojmë gjendjen aktuale të identiteteve dixhitale (kredencialet e verifikueshme) në nivel të BE-së.