DokumentiDataShpalos
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2020Tetor 2020PDF
Raport i planifikimit dhe realizimit të hyrave vetanake për periudhën Janar/Qershor 2020Shtator 2020PDF
Buxheti i rishikuar për vitin 2020Gusht 2020PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Qershor- 2020Korrik 2020PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Mars- 2020Prill 2020PDF
Buxheti për vitin 2020Mars 2020PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve periudhën janar/dhjetor - 2019Janar 2020PDF
Buxheti për vitin 2019Shkurt 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2019Prill 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Qershor 2019Korrik 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2019Tetor 2019PDF
Buxheti për vitin 2018Tetor 2017PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Mars 2018Prill 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2018Korrik 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Shtator 2018Tetor 2018PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2018Janar 2019PDF