DokumentiDataShpalos
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2024 - Universiteti i MitrovicësMaj 2024PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Dhjetor - 2023 Janar 2024PDF
Buxheti për vitin 2024 dhe vlerësimet për vitet 2025-2026Janar 2024 PDF
Raport i te hyrave dhe shpenzimeve Janar-Shtator 2023Tetor 2023PDF
Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar - Qershor 2023Korrik 2023PDF
Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar - Mars 2023Maj 2023PDF
Buxheti për vitin 2023, vlerësimet për vitet 2024/2025Janar 2023PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Dhjetor 2022Janar 2023PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve per publikim ne web - Janar - Shtator 2022Tetor 2022PDF
Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2022Korrik 2022PDF
Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2022Prill 2022PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin 2021Janar 2022PDF
Buxheti për vitin 2022 dhe vlersimet për vitin 2023/20242022PDF
Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar-Shator - 2021Tetor 2021PDF
Raporti i Planifikimit dhe Realizimit të Hyrave Vetanake për Vitin Fiskal - 20212021PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhen Janar-Qershor 2021Korrik 2021PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhen Janar-Mars 2021Prill 2021PDF
BUXHETI PËR VITIN 2021
VLERËSIMET PËR VITET 2022/2023
Janar 2021PDF
RAPORT I PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMIT TË HYRAVE VETANAKE
PËR VITIN FISKAL - 2020
Janar 2021PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2020Janar 2021PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2020Tetor 2020PDF
Raport i planifikimit dhe realizimit të hyrave vetanake për periudhën Janar/Qershor 2020Shtator 2020PDF
Buxheti i rishikuar për vitin 2020Gusht 2020PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Qershor- 2020Korrik 2020PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Mars- 2020Prill 2020PDF
Buxheti për vitin 2020Mars 2020PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve periudhën janar/dhjetor - 2019Janar 2020PDF
Buxheti për vitin 2019Shkurt 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2019Prill 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Qershor 2019Korrik 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2019Tetor 2019PDF
Buxheti për vitin 2018Tetor 2017PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Mars 2018Prill 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2018Korrik 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Shtator 2018Tetor 2018PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2018Janar 2019PDF
EmriDataShpalos
Informatë mbi raportin e auditimit të ZKA për vitin 2023 - UIBM2024PDF
Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor për Universitetin e Mitrovicës për vitin 20222023PDF
Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 20212022PDF
Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 20202021PDF
Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 20192020PDF