Punimet e diplomës

DATATITULLITITLEKANDIDATMENTORDepartamentiSHPALOS
2018Nxënësit me vështirësi në të
Lexuar në klasët e pesta në
Mitrovicë dhe ndikimi i kësaj
Vështirësie në suksesin e tyre
Students with reading difficulties in fifth grade in Mitrovica and the impact of this difficulty on their successArta MujaProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Nxënësit me vështirësi në të
shkruar në klasët e pesta në
Mitrovicë dhe ndikimi i kësaj
Vështirësie në suksesin e tyre
Students with writing difficulties in fifth grade in Mitrovica and the impact of this difficulty on their successEndorina JollaProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve në klasën iv dhe v në komunën e vushtrrisëEmotional Intelligence and Academic Achievement of Students in Grades IV and V in the Municipality of Vushtrri Kumrije SmajliProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Viktimizimi në klasët e v-ta në qytetin e SkenderajtVictimization in 5th grade in the city of SkenderajLeonora BunjakuProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Aplikimi i metodave mësimore nga mësimdhënësit
tek nxënësit në klasat e treta në qytetin e Mitrovicës
Application of teaching methods by teachers
to third grade students in the city of Mitrovica
Miranda GacaferriProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Format e motivimit të jashtëm të përdorura nga mësimdhënësit e shkollave fillore të qytetit të Vushtrrisë
Forms of external motivation used by Vushtrri / Vucitrn elementary school teachersMirsie KrasniqiProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Vështirësitë dhe rrjedhshmëria e të lexuarit te
nxënësit e klasave të treta në shkollat e qytetit të
Mitrovicës
Difficulties and fluency in reading to third grade students in Mitrovica city schoolsQendresa DurmishiProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2019Shqyrtim analitik i planeve për orë mësimore sipas kkk (2016) – rast studimi komuna mitrovicëAnalytical overview of lesson plans according to CCC (2016) - case study Mitrovica municipalityQendresa TahiriProf.Ass.Dr. Merita ShalaProgrami FillorPDF
2019Lidhshmëria e temperamentit me arritjet akademike të fëmijëve në klasat (iv - v) në komunën e vushtrrisëRelationship of temperament with children's academic achievement in grades (iv - v) in vushtrri municipalityFlorentine HyseniProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2019Frika dhe burimet e saj tek fëmijët e moshës 11 vjeç në qytetin e vushtrrisëFear and its resources among children aged 11 in the town of VushtrriMimoza RexhaProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Lidhmëria ndërmjet statusit socio-ekonomik dhe stileve të prindërimit me arritjen akademike të nxënësve në mitrovicëRelationship between socioeconomic status and parenting styles with students' academic achievement in MitrovicaFjolla PeciProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Lidhja në mes inteligjencës emocionale dhe performancës së punës së mësimdhënësveThe link between emotional intelligence and teacher performance performanceAzize AliqkajProf.Ass.Dr. Mimoza ShahiniProgrami FillorPDF
2018Qasjet metodologjike në edukimin e hershëm në kosovëMethodological Approaches to Early Education in KosovoFilloreta HyseniProf.Asoc.Dr. Merita ShalaProgrami FillorPDF
Fakulteti i Edukimit

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X