Pasqyra e programit: EDUKIMI PARASHKOLLOR – RIAKREDITIM  2017-2021

 

Viti i Parë –   Programi Parashkollor
Semestri  I
Kursi Stat. Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësi
Edu 0101 O Teori e edukimit 3 1 5
Edu 0102 O Hyrje në psikologji 3 1 5
Edu 0103 O Hyrje në pedagogjinë parashkollore 3 1 5
Edu 0104 O Gjuhë shqipe I 3 2 5
Edu 0105 O Shkathtësitë e mësimit akademik 3 1 5
Edu 0106 Z Shkathtësi prezantimi 2 2 5
Edu 0107 Z Komunikimi në arsim 2 2 5
*Studenti zgjedh një (1) kurs zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z). 30
SEMESTRI II
Edu 0108 O Gjuhë shqipe II 3 2 6
Edu 0109 O Psikologji zhvillimore 2 2 5
Edu 0110 O Edukimi parashkollor  me                 praktikë pedagogjike I [2 javë praktikë] 3 2 6
Edu 0111 O Letërsi për fëmijë 2 2 5
Edu 0112 Z Partneriteti i IP me komunitetin 2 1 4
Edu 0113 Z Historia e arsimit kombëtar 2 1 4
Edu 0114 Z Edukatë qytetare 2 1 4
Edu 0115 Z Shkathtësitë e komunikimit me fëmijët 2 1 4
*Studenti  zgjedh  dy  kurse   zgjedhore  nga  lista  e kurseve zgjedhore (Z). 30
Viti i dytë–   Programi Parashkollor
Semestri III
Kursi Stat. Emri i kursit L U E C TS Mësimdhënësit
Edu 0116 O Gjithëpërfshirja  në                      edukimin parashkollor 3 1 6
Edu 0117 O Konceptet matematikore në fëmijërinë e hershme 3 2 6
Edu 0118 O TIK në edukimin parashkollor 2 2 5
Edu 0119 O Strategjitë   dhe  metodat  e   shkrim leximit 2 2 5
Edu 0120 Z Standardet e zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë e hershme 2 1 4
Edu 0121 Z Interpretim në instrument muzikor 2 1 4

 

 

Edu 0122 Z Të nxënit përmes lojës 2 1 4
Edu 0123 Z Familja dhe edukimi parashkollor 2 1 4
30
*Studenti zgjedh dy (2) kurse nga lista e kurseve zgjedhore (Z)
Semestri  IV
Edu 0124 O Bazat  e shkencave        natyrore  ne edukimin parashkollor  I 3 2 6
Edu 0125 O Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme 2 2 5
Edu 0126 O Praktikë  Pedagogjike II  me metodologji të edukimit (4 javë) 3 2 6
Edu 0127 O Shkencat   shoqërore ne  edukimin parashkollor 3 1 5
Edu 0128 Z Psikologji  e lojës 2 1 4
Edu 0129 Z Gjuhë angleze I 2 1 4
Edu 0130 Z Vizatim 2 1 4
Edu 0131 Z Edukimi shëndetësor 2 1 4
*Studenti  zgjedh  dy     kurse  zgjedhore  nga  lista  e kurseve zgjedhore (Z). 30
Viti i tretë –  Semestri  V
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 0132 O Bazat   e    shkencave  natyrore  ne edukim parashkollor  II 3 2 6
Edu 0133 O Histori kombëtare 2 2 5
Edu 0134 O Artet figurative me metodologji 3 1 5
Edu 0135 O Metodologji e gjuhës shqipe 2 2 5
Edu 0136 O Zhvillimi i kurrikulave 3 1 5
Edu 0137 Z Psikologjie e personalitetit 3 1 4
Edu 0138 Z Zhvillimi                             profesional               i mësimdhënësve dhe portfoliot 2 1 4
*Studenti  zgjedh  nje  (1)  kurs  zgjedhor  nga  lista  e kurseve zgjedhore (Z). 30
Semestri VI
Edu 0139 O Psikologji e edukimit 2 2 5
Edu 0140 O Vlerësimi në edukimin e hershëm 3 2 6
Edu 0141 O Bazat e edukimit muzikor 3 2 6
Edu 0142 O Praktikë                     Pedagogjike             me metodologji III (6 javë) 1 3 5
Edu 0143 Z PIE – Plani individual në edukim 2 1 4
Edu 0144 Z Eksperimenti     në                           fëmijërinë                e hershme 2 1 4
Edu 0145 Z Lojërat matematikore 2 1 4
Edu 0146 Z Zhvillimi socio emocional 2 1 4

 

 

Studenti zgjedh dy kurse zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z). 30
Viti i katërt Semestri VII- Programi Parashkollor
Kursi Statu Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 0148 O Strategjitë e edukimit parashkollor 3 2 6
Edu 0149 O Edukimi fizik  ne   edukim parashkollor 3 2 6
Edu 0150 O Punë dore me modelim 2 2 5
Edu O Edukimi mjedisor 2 2 5
Edu 0152 Z Puna me projekte edukative 2 1 4
Edu 0153 Z Vështirësitë në të nxënë 2 1 4
Edu 0154 Z Puna me fëmijë të talentuar 2 1 4
Edu 0155 Z Metodologji e leximit letrar 2 1 4
30
*Studenti zgjedhë dy kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri VIII
Edu 0156 O Metodologji e hulumtimit ne edukim parashkollor 3 2 6
Edu 0157 O Praktikë pedagogjike IV (8 javë) 1 4 14
Edu 0158 O Provimi final / 10
30