Komisioni i studimeve në Fakultetin e Edukimit ka këtë përbërje:
Prof. ass. dr. Samire Bllaca Balaj, kryetare
Prof. asoc. dr. Eliza Avdiu, anëtare
Prof. ass. Saranda Kika Bahtiri, anëtare
Ass. Albulenë Grajçevci, anëtare
Agnesa Beka, studente