Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore disponon 15 laboratore me sipërfaqe të përgjithshme 1509.1 m2.

1. Laboratori i informatikës
2. Laboratori i fizikës
3. Laboratori i kimisë fizike
4. Laboratori i kimisë analitike dhe instrumentale
5. Laboratori i qumështit
6. Laboratori i teknologjisë së qumështit
7. Laboratori i mikrobiologjisë
8. Laboratori i kimisë së përgjithshme
9. Laboratori i kimisë inorganike
10. Laboratori i kimisë organike I
11. Laboratori i kimisë organike II
12. Laboratori i inxhinierisë kimike
13. Laboratori për trajtimin e ujërave të zeza
14. Laboratori i inxhinierisë mjedisore
15. Laboratori hulumtues

Paisjet Laboratorike