Njoftim për regjistrimin e kandidatëve të pranuar në UIBM

  Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 08.09.2021 deri më 14.09.2021, prej orës 9:00 – 15:00 (vetëm në ditët e punës).

   Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.