Procesi i Akreditimit

 Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuar, ndërkombëtarisht të njohura, nëse institucionet e arsimit te larte përkatësisht programet e studimeve i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë.

Procedurat e akreditimit vendosin mbi statusin dhe njohjen e institucioneve dhe programeve të studimit për një kohë të caktuar. Akreditimi në fushën e arsimit të lartë i ofron shoqërisë dhe te gjitha grupeve të përfshira të interesit siguri se cilësia e mësimdhënies dhe studimit i përmbushë standardet minimale ndërkombëtare. Njëkohësisht, akreditimi e rritë nivelin e transparencës në tregun gjithnjë e më të paqartë të ofertave kombëtare dhe ndërkombëtare të arsimit.

Për më shumë informata ju lutem vizitoni faqen e internetit https://akreditimi.rks-gov.net/

Vlerësimi i jashtëm në UIBM, ashtu si edhe për të gjitha IAL-të në Kosovë është i harmonizuar me politikat e vendosura nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe politikat zhvillimore të shtetit. UIBM respekton të gjithë procedurën, rregullativën dhe normat e përcaktuara nga ana e AKA-së dhe KSHC-së.

Poashtu, UIBM ka rregulloren për procedurat e përgaditjes për ri/akreditim institucional dhe të programeve studimore në UIBM e cila e fasiliton procesin e sigurimit të jashtëm të cilësisë. Në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës nr. 04/L-037, Udhëzimi Administrativ për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë 15/18, si dhe Manuali i Akreditimit të AKA-së, AKA do të organizojë procedurat pas akreditimit si dhe procedurat e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe të programeve të tyre të studimit.

 

Dokumente AKA

DokumentiDataShfleto pdf
Raporti i vetëvlerësimit- Vendburimet Minerale Msc2021PDF
Raporti i vetëvlerësimit- Xehetari Msc2022PDF
Raporti i vetëvlerësimit- Xehetari Bsc2021PDF
Metodologjia e monitorimit dhe procedurave02.2022PDF
Rregullore për procedurat e përgatitjes per ri-akreditimin institucional dhe programeve studimore në UIBM07.11.2022PDF