RaportiDataNr. protokollitShpalos
Raporti vjetor i punës për vitin 202130.03.2022769PDF
Raport vjetor i punës për vitin 202019.03.2021541PDF
Raporti vjetor i punës për vitin 201927.03.2020484PDF
Raporti vjetor i punës për vitin 201828.03.2019525/005PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X