RaportiDataNr. protokollitShpalos
Raport vjetor i punës për vitin 202019.03.2021541PDF
Raporti vjetor i punës për vitin 201927.03.2020484PDF
Raporti vjetor i punës për vitin 201828.03.2019525/005PDF