UIBM

THIRRJE PËR PROGRAMIN E SHKËMBIMIT TË STUDENTËVE MIDIS UNIVERSITETIT TË MITROVICËS DHE UNIVERSITETIT TË SAPIENZAS NË ROMË, ITALI

Universiteti “Isa Boletini” njofton hapjen e thirrjes për programin e shkëmbimit të studentëve me Universitetin e Sapienzës për semestrin e ardhshëm dimëror.

Në kuadër të programit, studentët do të kenë mundësinë të studiojnë në Universitetin e Sapienzës në Romë, Itali për një semestër. Universiteti i Sapienzës ofron një gamë të gjerë programesh në fusha të ndryshme, duke përfshirë:

Shkenca Sociale (Edukim), Inxhinieri Kompjuterike dhe Shkenca Natyrore. https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

Ju lutemi vini re se ndërsa tarifat e shkollimit do të hiqen për kohëzgjatjen e programit, studentët do të jenë përgjegjës për pagesën e akomodimit dhe shpenzimeve të tjera gjatë qëndrimit të tyre në Romë.

Për t’u kualifikuar për programin, studentët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Aktualisht i regjistruar në Universitetin e Mitrovicës
  • Të ketë përfunduar së paku një vit studimi në Universitetin e Mitrovicës
  • Të kenë një notë mesatare minimale prej 7.0
  • Të zotërojë mirë gjuhën angleze, niveli B1

Për të aplikuar, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

  • Një formular aplikimi i plotësuar
  • Një letër motivuese që shpjegon motivimin e tyre për pjesëmarrje në program
  • Një kopje të transkriptit të tyre akademik
  • Dëshmi për njohjen e gjuhës angleze (testi për vlerësimin e njohurive B1 mbahet nga profesorë të Gjuhës angleze në UMIB)

Afati i fundit për aplikim është 10 Prill. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni

Tel: +383 28 515 516 ose email [email protected].

Forma e aplikimit