Cover

Vendim për të gjitha aktivitet e pezulluara, si pasojë e vendimit të Qeverisë 01/35 të datës 12.9.2021, me nr. protokoli 1688 të datës 30.09.2021

Bashkangjitur gjeni vendimin për gjitha aktivitet e pezulluara, si pasojë e vendimit të Qeverisë 01/35 të datës 12.9.2021, me nr. protokoli 1688 të datës 30.09.2021:

Vendim