Roli dhe detyrat e zyrës

Partneriteti ndërkombëtar arrihet përmes:
  1. Anëtarësimi ne Shoqatat e Arsimit te Larte ne Evrope dhe jo vetëm;
  2. Rritja e numrit te Marrëveshjeve me institucione ndërkombëtare te arsimit te larte.

Aktivitetet te cilat duhet te ndërmerren

  1. Bashkëpunimi me partneret ekzistues;
  2. Identifikimi i marrëveshjeve me prioritet;
  3. Anëtarësimi ne shoqata te ndryshme ndërkombëtare;
  4. Mbështetja financiare.

Kompetencat

ZBN qarkullon information lidhur me mundësitë per mobiliet. ZBN është kompetente per te komunikuar me fakultetet në lidhje me procedurën dhe për të siguruar mbështetje administrative për studentët dhe stafin akademik para, gjatë dhe në kthim gjate qëndrimit jashtë vendit.

Stafi i zyrës

Abdullah Sadiku           Zyrtar i lartë për projekte dhe programe

                                               Senios Official for Projects and Programs

Elvedina Ismajli            Zyrtare e larte për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime shkencore

                                                Official for International Cooperation and Scientific research

Email: [email protected]

 

Email-i zyrtar i zyrës:  [email protected]