BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR

ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Matematike I dhe Matematika II:

1.Faton Merovci.  kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Mikroekonomi dhe Menaxhimi i burimeve

njerëzore, Marketing, Makroekonomi, Biznes ndërkombëtar, Parimet e kontabilitetit,

Analizë financiare, Menaxhim operacional, Menaxhim, Kontabilitet kosto, Auditim: 1. Arta

Gjylani; 2. Albana Rexha; 3. Besim Kamberaj; 4. Donjeta Zejnullahu – Pllana; 5.

Driton Bekteshi; 6. Enis Abdurrahmani; 7. Liridona Gërxhaliu; 8. Nermin Xhemili; 9.

Melda Myftiu; 10. Ragip Hyseni; 11. Safet Abdullahu; 12. Shqipdona Hashani; 13.

Shaqir Rexhepi; 14. Ylber Prekazi.  kliko këtu