BULETINI Nr. 4. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI JURIDIK

1. Referat për zgjedhjen e një asisteni për grup lëndësh nga lëmi penal: 1. Valon Brahimi; 2.

Milot Krasniqi; 3. Xhemajl Veliqi; 4. Ardian Mehmeti; 5. Egzon Jashari; 6. Adnan

Kamberi; 7. Albana Gashi.  kliko këtu