Csm Grants 3 Klein 6619513d33

Grants.at shpall hapje për aplikim për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike

Grants.at është baza e të dhënave më e madhe në internet e Austrisë për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike. Opsionet e mbështetjes financiare për studentët, të diplomuarit dhe studiuesit variojnë nga grante klasike dhe bursa, shtesa dhe çmime deri në programe të gjera kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare të mbështetjes së kërkimit. Në më shumë se 1,200 hyrje grants.at ofron informacion në lidhje me programe të tilla si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka. Këto janë të hapura për të gjithë aplikantët. CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare), për shembull, ofron bursa afatshkurtra për studentët nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore.

Informacioni mbi pyetjet e përgjithshme në lidhje me studimin në Austri ofrohet nga www.studyinaustria.at.