Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UMIB

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UMIB:

Konkursi