Logo AUF

Mbështetje për iniciativat studentore – thirrje për projekte 2020/AUF

AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore hap thirrjen për projekte që synojnë mbështetjen e nismave të shoqatave të studentëve. AUF inkurajon studentët të promovojnë vlerat e vullnetariatit dhe përfshirjes së komunitetit, duke promovouar gjuhën frënge, përmes veprimeve inovative mbi temat prioritare të propozuara brenda kornizës së kësaj thirrjeje (zhvillimi i vazhdueshëm, parandalimi dhe promovimi i shëndetit, iniciativa qytetare dhe solidariteti, iniciativa sipërmarrëse, etj.). 

 

Studentet qe mund te aplikojne: 

– shoqatat e studentëve nga institucionet anëtare të AUF të Evropës Qendrore dhe Lindore 

 

Shënim: Të gjitha aktivitetet e propozuara brenda kornizës së projekteve duhet të kryhen para datës 1 korrikut 2021. 

 

Temat me përparësi 

  • Zhvillimi i qëndrueshëm ; 
  • Parandalimi dhe promovimi i shëndetit; COVID-19; 
  • Nisma qytetare dhe solidariteti; 
  • Nismat sipërmarrëse. 

    Kriteret e përzgjedhjes