(Aspekte të zbatimit të reformës arsimore – kurrikulës)

DATA: 1-2 Dhjetor 2022

Të nderuar punëtorë shkencorë, hulumtues dhe profesionistë nga fusha e arsimit parauniversitar. Afër një dekadë pas fillimit të reformës kurrikulare dhe pesë vjet nga fillimi i zbatimit në të gjitha shkollat, sfidat dhe ankesat e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, janë të përditshme.
Ende ka paqartësi dhe dilema për aspekte të veçanta të përmbajtjes, qasjes dhe zbatimit të KK së re.

Studimet e viteve të fundit, që lidhen me reformën kurrikulare në Kosovë, kryesisht kanë një përqendrim të trajtimit tematik të aspekteve, të lidhura me përgatitjet për zbatimin e kurrikulës, pilotimin e saj, shtrirjen e zbatimit, sfidat në zbatim, etj., pa një fokusim të thelluar në trajtimin e aspekteve të mbingarkesës kurrikulare.
Vendet e OECD-së kanë realizuar një analizë të mbingarkesës në arsim (Curriculum Overload: A Way Forward,, OECD (2020)) . Studimi adreson aspekte të mbingarkesës kurrikulare në katër dimensione, të cilat mund të shërbejnë si orientim edhe për kontekste dhe sisteme të tjera arsimore.

Trajtimi i mbingarkesës kurrikulare dhe ndikimit të saj në arritshmerinë e nxënësve, në mirëqenien e nxënësve dhe të mësimdhënësve, në aspekte tematike të ndryshme, praktike dhe teorike, ofrimi i evidencave shkencore dhe hapja e debatit profesional dhe shkencor për strategjitë dhe mundësitë e ndikimit në përcaktimin e politikave vijuese për këtë çështje. Konferenca është e hapur për të gjithë të interesuarit dhe ekspertët e fushave të zbatimit të kurrikulës dhe të reformës.  Një pasqyrë reale për këto aspekte është vlerë e shtuar për vendimmarrësit dhe kahet e zhvillimit të sistemit arsimor.

Ju ftojmë të dërgoni punimet dhe trajtesat tuaja për prezantim në konferencë.

[ult_buttons btn_title=”SHKARKO FTESËN” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipkmasht.rks-gov.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FFTESE-Konferenca-2022.docx” btn_align=”ubtn-inline” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#06326b” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#595959″ icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”outset” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ btn_shadow=”shd-right” btn_shadow_color=”#cecece” btn_shadow_size=”10″ enable_tooltip=”yes”]
[ult_buttons btn_title=”APLIKO” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdUaedge2-ol15oW2bzFNUm_7z1npHCiENteXZr0-tCeBUxng%2Fviewform” btn_align=”ubtn-inline” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#06326b” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#595959″ icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”outset” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ btn_shadow=”shd-right” btn_shadow_color=”#cecece” btn_shadow_size=”10″ enable_tooltip=”yes” el_class=”box”]
[ult_buttons btn_title=”SHKARKO AGJENDËN” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipkmasht.rks-gov.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FAgjenda-_finale-nentor-2022.doc” btn_align=”ubtn-inline” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#06326b” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#595959″ icon=”none” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”outset” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ btn_shadow=”shd-right” btn_shadow_color=”#cecece” btn_shadow_size=”10″ enable_tooltip=”yes”]