338339016 811301433692920 6022678643116382421 N

Njoftim lidhur me Zgjedhjet e Përgjithshme 2023 në UIBM

Ne baze te vendimit te Keshillit Drejtues per shpalljen e zgjedhjeve te pergjithshme, KD ka miratuar edhe planin operativ per zhvillimin e zgjedhjeve, i cili eshte i publikuar ne ueb faqen e UMIB – it ne linkun ZGJEDHJET E PERGJITHSHME.
Ne baze te ketij plani, regjistrimi/aplikimi i kanidateve per mandatet e caktuara do te behet me date 15.05.2023 prej ores 8:00 deri ne 14:00.
Regjistrimi i kandidateve qe deshirojne te aplikojne per personelin jo-akademik per zgjedhje ne senatin e UIBM nga niveli qendror do te behet ne zyren e personelit ne rektorat.
Vetem kandidatet qe plotesojne formularin e aplikimit te percaktuar nga KQZ mund te jene pjese e procesit zgjedhor. Ky formular gjindet ne zyren e personelit diten e regjistrimit (date 15.05.2023)