Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë rritjen e kulturës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës duke mbështetur rritjen e politikave dhe praktikave ekzistuese si dhe krijimin dhe instalimin e rregulloreve dhe mekanizmave të rinj në institucionet përfituese të projektit në Kosovë, e cila arrihet përmes objektivat e mëposhtëm:

Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë;
Stimulimit dhe mbështetja për hulumtime duke krijuar zyra / qendra universitare dhe  planet e tyre strategjike për të mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis institucioneve të tyre;
Përmirësimi i strategjisë universitare për botimin e punës kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe aprovimit të standardeve të njohura ndërkombëtarisht për revistat shkencore, si dhe krijimi i revistave shkencore ndërinstitucionale në prioritetet kryesore
kërkimore në Kosovë;
Promovimi i punës kërkimore përmes konferencës vjetore të përbashkët kërkimore;
Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve të kërkimit duke zhvilluar etikën kërkimore dhe rregulloren e integritetit dhe krijimin e komiteteve të etikës kërkimore në institucionet e
arsimit të lartë;
Lehtësimi i çasjes rregullisht në botime shkenore dhe krijimi i një platforme / baze të dhënash me çasje të hapur për akumulimin e njohurive kërkimore;
Rritja e mundësive të botimit të punimeve shkencor përmes ndërtimit të kapaciteteve ndër studiues në përgatitjen e artikujve kërkimorë sipas kritereve ndërkombëtare dhe kërkesave për botimin e punës kërkimore;

Më shumë info

LAJME
Në Kuadër Të Projektit ResearchCult, Në UIBM Zhvillohet Punëtoria Për Hartimin E Planit Strategjik Kërkimor 2021 – 2025

Në kuadër të Projektit ResearchCult, në UIBM zhvillohet punëtoria për hartimin e Planit Strategjik Kërkimor 2021 – 2025

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, në kuadër të projektit ResearchCult, ERASMUS+ me datë 07…

read more
Lansimi I Raportit Vlerësues Për Gjendjen Aktuale Te Kapaciteteve Kërkimore Në Arsimin E Lartë Në Kosovë

Lansimi i Raportit Vlerësues për gjendjen aktuale te kapaciteteve kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë

Në kuadër të projektit Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo/Përmirësimi i kulturës kërkimore në arsimin…

read more
PUNËTORIA ONLINE PËR ZHVILLIMIN E KORNIZËS PËR PLANET E KERKIMIT SHKENCOR UNIVERSITAR

PUNËTORIA ONLINE PËR ZHVILLIMIN E KORNIZËS PËR PLANET E KERKIMIT SHKENCOR UNIVERSITAR

Me daten 15 dhe 16 Prill 2021 u zhvillua "Punetoria mbi Zhvillimin e Kuadrit për…

read more
PUNËTORIA ONLINE PËR ZHVILLIMIN E REVISTAVE SHKENCORE DHE SISTEMIT TE INFORMACIONEVE TE HULUMTIMIT NE KOSOVE (KRIS)

PUNËTORIA ONLINE PËR ZHVILLIMIN E REVISTAVE SHKENCORE DHE SISTEMIT TE INFORMACIONEVE TE HULUMTIMIT NE KOSOVE (KRIS)

Me datën 24 dhe 25 Nëntor është zhvilluar punëtoria online në kuadër të pakos punuese…

read more

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X