Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë rritjen e kulturës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës duke mbështetur rritjen e politikave dhe praktikave ekzistuese si dhe krijimin dhe instalimin e rregulloreve dhe mekanizmave të rinj në institucionet përfituese të projektit në Kosovë, e cila arrihet përmes objektivat e mëposhtëm:

Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë;
Stimulimit dhe mbështetja për hulumtime duke krijuar zyra / qendra universitare dhe  planet e tyre strategjike për të mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis institucioneve të tyre;
Përmirësimi i strategjisë universitare për botimin e punës kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe aprovimit të standardeve të njohura ndërkombëtarisht për revistat shkencore, si dhe krijimi i revistave shkencore ndërinstitucionale në prioritetet kryesore
kërkimore në Kosovë;
Promovimi i punës kërkimore përmes konferencës vjetore të përbashkët kërkimore;
Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve të kërkimit duke zhvilluar etikën kërkimore dhe rregulloren e integritetit dhe krijimin e komiteteve të etikës kërkimore në institucionet e
arsimit të lartë;
Lehtësimi i çasjes rregullisht në botime shkenore dhe krijimi i një platforme / baze të dhënash me çasje të hapur për akumulimin e njohurive kërkimore;
Rritja e mundësive të botimit të punimeve shkencor përmes ndërtimit të kapaciteteve ndër studiues në përgatitjen e artikujve kërkimorë sipas kritereve ndërkombëtare dhe kërkesave për botimin e punës kërkimore;

Më shumë info

LAJME
Në Kuadër Të Projektit ResearchCult, Në UIBM Zhvillohet Punëtoria Për Hartimin E Planit Strategjik Kërkimor 2021 – 2025

Në kuadër të Projektit ResearchCult, në UIBM zhvillohet punëtoria për hartimin e Planit Strategjik Kërkimor 2021 – 2025

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, në kuadër të projektit ResearchCult, ERASMUS+ me datë 07…

read more
Lansimi I Raportit Vlerësues Për Gjendjen Aktuale Te Kapaciteteve Kërkimore Në Arsimin E Lartë Në Kosovë

Lansimi i Raportit Vlerësues për gjendjen aktuale te kapaciteteve kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë

Në kuadër të projektit Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo/Përmirësimi i kulturës kërkimore në arsimin…

read more
Universiteti I Mitrovicës “Isa Boletini” Merr Pjesë Në Lansimin E Projektit “ResearchCult”

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” merr pjesë në lansimin e projektit “ResearchCult”

Në Ministrinë e Arsimit, Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin u lansua projekti “Përmirësimi i kulturës së…

read more