QA SURE

Si pjesë e projektit Erasmus+ “Përmirësimi i Strategjive të Sigurimit të Cilësisë së Universitetit drejt Përsosmërisë (QA-SURE)”, partnerët e projektit u takuan në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL)

Vizita e parë që synonte shkëmbimin e njohurive dhe ndarjen e praktikave të BE-së për Sigurimin e Cilësisë dhe praktikat më të mira në mekanizmat dhe strukturat e sigurimit të cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) u zhvillua në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë, Maqedonia e Veriut, më 15-16 prill. Në këtë vizitë morën pjesë profesoresha Merita Shala nga Universiteti ‘Isa Boletini’ Mitrovicë, koordinatore e projektit për UIBM, së bashku me Natyra Misini, zyrtare e lartë për sigurimin e cilësisë.

Gjatë dy ditëve u mbajtën prezantime nga drejtues të zyrave akademike dhe administrative mbi praktikat e sigurimit të cilësisë. Diskutimet angazhuese mbuluan një sërë aspektesh thelbësore të projektit, nga praktikat dhe modelet për forcimin e zyrave të sigurimit të cilësisë deri te zhvillimi i kapaciteteve infrastrukturore dhe përfshirja e të gjithë partnerëve në sigurimin e cilësisë. Në fokus të veçantë ishte kultivimi i një kulture cilësore në arsimin e lartë.

Në përgjithësi, vizita lehtësoi një shkëmbim të frytshëm të praktikave më të mira, duke nxitur përpjekjet bashkëpunuese drejt rritjes së sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.