COST

Stafi i UIBM pjesë edhe i një Aksioni të COST-it

Një nga stafi akademik i UIBM-së (Ass. Bastri Zeka – FGJ) ka marr aprovimin për të qenë pjesë në dy grupe të hulumtimit në kuadër të Aksionit COST CA20130, i cili do të zgjas deri në vitin 2025. Ky Aksion udhëhiqet nga Instituti Federal për Kërkimin dhe Testimin e Materialeve (BAM)- Departmenti i materialeve dhe mjedisit në Berlin – Gjermani.
Qëllimi dhe objektivi kryesor i Aksionit është që, në kontekstin e kërkimit/kontrollit te Korrozionit te ndikuar Mikrobiologjikisht (MIC – ang.), të inkurajojë një bashkëpunim dhe komunikim sinergjik, duke mbyllur hendekun midis shkencëtarëve dhe inxhinierëve të materialeve, mikrobiologëve, kimistëve dhe menaxherëve për të inkurajuar ndërveprim të mjaftueshëm midis akademise dhe industrise.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X